حوزه های فعالیت مهندسین مشاور طرح و معماری  

با توجه به سوابق کاری و رشته های تخصصی شرکاء و اعضاء مهندسین مشاور طرح و معماری، حوزه فعالیت این شرکت در زمینه های زیر می باشد:

1-      تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی پروژه های مختلف معماری شهری و روستایی
2-
      تهیه طرحهای سیویل و سازه و تاسیسات زیربنایی (شبکه برق، آبرسانی و فاضلاب) و تاسیسات مکانیک و برق پروژه های مختلف
3-
      تهیه طرحهای شهرسازی
4-
      نظارت بر اجرای پروژه ها ( در زمینه معماری، شهرسازی، تاسیسات مکانیکی و برق)
5-
      تهیه طرحهای جامع شهری و منطقه ای
6-
      تهیه طرحهای تفصیلی و اجرایی شهری
 مطالعه و تحقیق در زمینه شناخت مسائل و پدیده های مختلف شهری