مهندسین مشاور  طرح و معماری در سال 1360 براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تاسیس شده و در رشته های معماری، شهرسازی  و فعالیتهای مرتبط با آن توسط سازمان برنامه و بودجه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در رشته های مزبور نیز حائز صلاحیت گردید.

الف حوزه های فعالیت مهندسین مشاور طرح و معماری  

با توجه به سوابق کاری و رشته های تخصصی شرکاء و اعضاء مهندسین مشاور طرح و معماری، حوزه فعالیت این شرکت در زمینه های زیر می باشد:
1-      تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی پروژه های مختلف معماری شهری و روستایی
2-      تهیه طرحهای سیویل و سازه و تاسیسات زیربنایی (شبکه برق، آبرسانی و فاضلاب) و تاسیسات مکانیک و برق پروژه های مختلف
3-     
تهیه طرحهای شهرسازی
4-     
نظارت بر اجرای پروژه ها ( در زمینه معماری، شهرسازی، تاسیسات مکانیکی و برق)
5-     
تهیه طرحهای جامع شهری و منطقه ای
6-     
تهیه طرحهای تفصیلی و اجرایی شهری
7-     
 مطالعه و تحقیق در زمینه شناخت مسائل و پدیده های مختلف شهری

ب تشکیلات سازمانی و امکانات و تجهیزات فنی

1- تشکیلات سازمانی مهندسین مشاور که بر اساس حوزه های فعالیت آن شکل گرفته است از  قسمتهای مدیریت فنی و مدیریت اداری و مالی و همچنین از بخش کامپیوتر تشکیل شده است. قسمت مدیریت فنی از زیربخشهای مختلف معماری، شهرسازی، سازه، سیویل، تاسیسات مکانیکی و برق و نظارت تشکیل شده است.
قسمت مدیریت اداری و مالی دارای زیربخشهای حسابداری، امور قراردادها، بایگانی و کتابخانه  می باشد.
 2- این مهندسین مشاور علاوه بر کلیه امکانات و تجهیزات لازم در ارتباط با فعالیتهای خود دارای  بخش جداگانه خدمات کامپیوتری است که از دستگاههای مختلف مانند پلاتر دیجیتایزر، اسکنر و غیره برخوردار می باشد و کلیه خدمات مهندسی و اداری خود را با استفاده از امکانات مزبور انجام می دهد.


چارت تشکيلاتي شرکت