فهرست كتب و مقالات (گيتي اعتماد(

   
الف ) كتب  
 

-1شهرنشيني در ايران - انتشارات آگاه (چاپ اول و دوم و سوم) -  تاليف

-2جغرافياي شهري - جانسون - انتشارات دانشگاه ملي ايران - ترجمه

-3توسعه و توسعه نيافتگي - فيورتادو - انتشارات دانشگاه ملي ايران ترجمه

-4مفهوم شهر (جلد يك و 2(

 

ب) مقالات  
  حاشیه نشینی فضایی مکانی زنان در شهر

سياست هاي مسکن در ايران (همايش توسعه مسکن)1379
بازتاب آموزش شهرسازي در حرفه شهر سازي
مالکيت مسکن و تاثير آن در سازمان شهري فضا يابي

گزارش بازديد از نمايشگاه شهرهاي جديد اروپا- وين
مسئله مسکن در ايران
مطالعات شهرهاي جديد دنيا- برنامه ريزي- سمينار شهر هاي جديد 1371
گامي به شوي يک شهرسازي مثمر در کشورهاي روبه صنعتي (کنگره شيراز)1353
بازسازي فضاهاي شهري - کنفرانس بين المللي بازسازي مناطق جنگ زده 1375

فقدان طرح‌ريزي منطقه‌اي و پيدايش سكونتگاههاي خودرو در ايران
-کنفرانس بين المللي 1371
مسائل برنامه ريزي و اجرايي شهرهاي جديد در ايران

تغييرات شبكه شهري ايران در دهه اخير سمينار 1377 - اصفهان

برنامه ريزي شهرهاي جديد - سمينار 1368
شهرهاي جديد- راه حل يا مسئله

شهرجديد هشتگرد - مشكلات، محدوديت‌ها و راه‌حل‌ها - سمينار اصفهان
1376
بررسي تفاوت اهداف اوليه و نتايج حاصل از احداث شهرهاي جديد اصفهان
1376
طرح ساماندهي روستايي گرگان و گنبد - سمينار همدان خرداد
1375
ساماندهي مناطق روستايي و عشايري منطقه ماكو و چالدران
1377
سيماي شهري تهران

سيماي شهري و مقررات كنترل ساختمان - سمينار مقررات كنترل ساختمان
1371
مديريت شهرهاي جديد - سمينار مديريت شهري - شيراز
1376
توسعه شهري و كاربري بهينه‌زمين - سمينار زمين و توسعه شهري
1378
آفرينش فضايي هفت‌خوان رستم - زاهدان
1379  download
زن، صلح و توسعه - همايش نقش زنان در گفتگوي تمدنها
1380
معماري شهرسازي نيمه ديگر - همايش معماران زن
-1378
حاشيه‌نشيني فضايي - مكاني زنان در شهر - همايش توسعه و ضد توسعه تهران
1380
حومه نشيني و حاشيه نشيني در کلان شهر تهران

ويژگي‌هاي كالبدي محلات حاشيه‌نشين - سمينار حاشيه‌نشيني - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1380

پياده روها در شهر- مجله شهر 1380
سالمندان در شهر- مجله شهر 1382
انديشيدن در مورد مسائل تهران - ايرانشهر 1382
زنان و فضاي عمومي شهري- سمينار زن و شهر 1382